استخدام بانک حکمت ایرانیان

استخدام بانک حکمت ایرانیان معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک برای تکمیل نیروی انسانی متخصص خود نیاز به تخصص های ذیل دارد، واجدین شرایط می توانند پس از مطالعه دقیق شرایط عمومی و اختصاصی ذیل نسبت به ثبت اطلاعات خود

Read More استخدام بانک حکمت ایرانیان