استخدام هفتمین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در سال 98

استخدام هفتمین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در سال 98 با توجه به مجوزهای صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۶) دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی

Read More استخدام هفتمین آزمون فراگیر دستگاههای اجرایی در سال 98