استخدام شرکت معدنی و صنعتی گهر همکار

استخدام شرکت معدنی و صنعتی گهر همکار شرکت گهر همکار در نظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود به صورت قرار داد پیمانکاری مطابق جدول زیر از طریق برگزاری آزمون کتبی ، مصاحبه تخصصی و روانشناختی به صورت

Read More استخدام شرکت معدنی و صنعتی گهر همکار