استخدام هلدینگ دانش بنیان گرین وب

پذیرش دانشجو در دانشگاه انتظامی امین

هلدینگ دانش بنیان گرین وب، به منظور تکمیل و توسعه فعالیت های خانواده خود و همچنین توسعه فعالیت های فنی در استان خراسان رضوی شهر مشهد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. ردیف شغلی عنوان شغلی الزامات و

Read More استخدام هلدینگ دانش بنیان گرین وب