استخدام تکنسین اتاق عمل و بیهوشی

استخدام تکنسین اتاق عمل و بیهوشی  به تکنسین اتاق عمل و بیهوشی جهت مرکز جراحی در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۲۲۸۵۷۸۴۰ استخدام تکنسین اتاق عمل و بیهوشی   به تکنسین اتاق عمل و بیهوشی جهت مرکز جراحی در تهران نیازمندیم.

Read More استخدام تکنسین اتاق عمل و بیهوشی