آشنایی با رشته هوانوردی – ناوبری هوایی

آشنایی با رشته هوانوردی – ناوبری هواییآشنایی با رشته هوانوردی – ناوبری هوایی رشته هوانوردی-ناوبری هوایی بدون شک ایمنی اولین و مهمترین هدف هر پروازی است، زیرا ایمنی نه تنها باعث جلوگیری از ضایعات ناشی از خسارت یا آسیب می‌گردد

Read More آشنایی با رشته هوانوردی – ناوبری هوایی